Let op: Aanvragen compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is nu mogelijk!

“Wist je dat je sinds kort compensatie kan aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij een langdurige zieke medewerker?”

Als werkgever ben je transitievergoeding verschuldigd na ontslag van een medewerker. Een medewerker die ziek is mag niet ontslagen worden. Als de medewerker in kwestie meer dan twee jaar ziek is, komt het ontslagverbod te vervallen en mag een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Om te voorkomen dat werkgevers deze medewerkers niet ontslaan, maar ‘slapend’ in dienst houden is de compensatieregeling transitievergoeding in werking getreden. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen als zij een medewerker ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. In deze blog staat weergegeven waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de compensatie?

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, na minimaal twee jaar.
  • De medewerker was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever betaalde hem een transitievergoeding op of na 1 juli 2015.

Aanvullende voorwaarden

  • Als je met de medewerker een lagere transitievergoeding afgesproken hebt dan in de wet staat, is de compensatie gelijk aan dat lagere bedrag;
  • Is de arbeidsovereenkomst na meer dan twee jaar ziekte geëindigd en heb je daardoor een hogere transitievergoeding betaald? De compensatie is in dat geval niet hoger dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen;
  • De opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed;
  • De wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Hoe wordt de aanvraag ingediend?

De aanvraag voor de compensatie van transitievergoeding kan worden ingediend op de site van het UWV. Voor de beoordeling van de aanvraag compensatie transitievergoeding heeft het UWV de volgende bewijsstukken nodig: de arbeidsovereenkomst, bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst, de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken, bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en de datum waarop deze betaald is.

Wat zijn de termijnen voor de aanvraag en beoordeling?

Aanvraagtermijn:
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 moet de compensatie worden aangevraagd binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Bepalend is de datum waarop de vergoeding is afgeschreven van de rekening van werkgever. Is er betaald in termijnen, dan gaat de aanvraagtermijn lopen vanaf de datum van de laatste betaling. Voor oude gevallen (beëindiging arbeidsovereenkomst + betaling transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moet de aanvraag binnen 6 maanden na 1 april 2020 worden gedaan (dus tot en met 30 september 2020). Vraagt de werkgever de compensatie aan na afloop van deze termijnen, dan wordt het verzoek afgewezen.

Beoordelingstermijn:
Voor nieuwe gevallen geldt vanaf 1 april 2020 in beginsel een beoordelingstermijn van 8 weken na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Die termijn kan worden verlengd, maar het UWV moet wel binnen een redelijke termijn beslissen. Voor oude gevallen geldt een beoordelingstermijn van 6 maanden na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Deze termijn is langer, omdat er straks een inhaalslag moet worden gemaakt en men om die reden voor de beoordeling van oude gevallen meer tijd heeft ingeruimd.

Kortom, je kan aanspraak doen op de regeling compensatie transitievergoeding indien je transitievergoeding hebt betaald na het ontslag van een langdurige zieke medewerker. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de compensatie of andere vragen? Neem dan contact op met Sanne, Amy of Imke.