1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
1.1. Youman B.V.: Youman B.V., gevestigd in Nijmegen (6546BB) Kerkenbos 1075 R, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 57462518.
1.2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Youman B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).
1.3. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Youman B.V. zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.
1.4. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Youman B.V. uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid
2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever cliënt is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.
2.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.
2.3. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden op verzoek toegestuurd.
2.4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Youman B.V. en opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, danwel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6. Youman B.V. is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

3. Offertes en prijsopgaven
3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend voor Youman B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.
3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Youman B.V. gerechtigd het aanbod te laten vervallen, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
3.3. Offertes van Youman B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Youman B.V. zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3.4. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst tussen Youman B.V. en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge of schriftelijke opdracht mondeling of schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht kan achteraf alsnog schriftelijk bevestigd worden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
4.2. De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Voor zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.
4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Youman B.V.. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed.
4.4. Youman B.V. kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Uitvoering van het werk
5.1. Het werk zal door Youman B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.
5.2. Youman B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Youman B.V. aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden, niet vallende binnen het kader van de opdracht.
5.3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Youman B.V. betrokken zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.
5.4. Youman B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Youman B.V. plaatsvinden.
5.5. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Youman B.V. geschiedt eerst nadat wederpartij is geïnformeerd en zich akkoord heeft verklaard

6.Klachten
6.1. Klachten inzake de door Youman B.V. verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Youman B.V. kenbaar te zijn gemaakt.
6.2. Klachten inzake de facturen dienen binnen 2 weken na verzenddatum schriftelijk in het bezit van Youman B.V. te zijn.
6.3. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Youman B.V. in staat is adequaat te reageren en te onderzoeken. De ingebrekestelling dient een termijn van 21 dagen voor herstel te bevatten.
6.4. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal Youman B.V. zoveel mogelijk zorg dragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 8 van deze voorwaarden.
6.5. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Youman B.V.. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverkort gehandhaafd.

7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht is Youman B.V. gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.
7.2. De door Youman B.V. verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.
7.3. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, heeft de andere partij, zonder gerechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat door die beëindiging voor de andere partij enige aanspraak op vergoeding kosten, schade of boete ontstaat.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Youman B.V. slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan Youman B.V. redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij bijzondere oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.
8.2. Youman B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Youman B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Youman B.V. toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.3. Iedere aansprakelijkheid van Youman B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
8.4. De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag, terwijl de opdrachtgever Youman B.V. uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden.
8.5. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, met een maximum van € 2.000,-.
8.6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.
8.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat er een klacht, conform artikel 6 ingediend moet zijn.

9. Tussentijdse beëindiging en / of annulering van de opdracht
9.1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
9.2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen, heeft Youman B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
9.3. Voor opdrachten tot het verrichten van psychologisch onderzoek, assessment-centers, loopbaanadvies, interim opdrachten, coaching, training en andere opdrachten (onderzoeks- en adviestrajecten) met een overeengekomen looptijd geldt de volgende annuleringsregeling:
9.3.1. Bij annulering door opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: kosteloos;
9.3.2. Bij annulering door opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering 10 tot en met 2 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;
9.3.3. Bij annulering door opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering binnen 1 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 100% van de opdrachtsom.
9.4. Youman B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever:
9.4.1. Enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
9.4.2. Een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming;
9.4.3. Het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
9.5. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 9.4. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is Youman B.V. daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente. Het rente percentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.
9.6. Youman B.V. is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met een opzegtermijn van één maand.

10. Tarieven en betaling
10.1. De geoffreerde tarieven zijn inclusief secretariaats-, reis-, verblijfs- en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en exclusief rentekosten. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend.
10.2. Dienstverlening vindt in principe plaats tegen dagdeeltarief, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen is.
Onder een dagdeel wordt verstaan een tijdseenheid van 4 uren, inclusief enige reistijd. Het moment waarop de uren worden gemaakt (ochtend, middag, avond, weekend) doet verder niet ter zake.
10.3. De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van Youman B.V. naar zijn aard meebrengt.
10.4. Het honorarium en eventuele kosten zullen na uitvoering van het werk, of bij langer durende opdrachten, maandelijks bij declaratie gefactureerd worden. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.
10.5. Indien opdrachtgever enige factuur van Youman B.V. niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
10.6. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen is opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is.
10.7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen dan kan Youman B.V. de (uitvoering van de) overeenkomst opschorten als bedoeld in artikel 9.
10.8. Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende termijn is ontvangen dan kan Youman B.V. rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval gehouden tot betaling van de door Youman B.V. te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de te betalen hoofdsom, met een minimum van € 200,= exclusief BTW. In het geval opdrachtgever consument is, geldt een minimum van € 75,= exclusief BTW.
10.9. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Youman B.V. gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.
10.10. Jaarlijks worden de tarieven van onze dienstverlening marktconform bijgesteld, tenzij er met de klant specifieke afspraken zijn gemaakt.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

12. Geschillen
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Youman B.V. worden beslist door de bevoegde rechter in haar vestigingsplaats, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever wenst te brengen.